Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

sipowiec lewy 65Region Częstochowski od lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w dziedzinie szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Poniżej przedstawiamy program szkoleń na rok bieżący; najbliższe odbędzie się w marcu.• Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

15 marca 2023 r.
Przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. System prawa pracy i nadzoru nad warunkami pracy w RP, organy nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. Regulacje prawne i status prawny funkcjonowania SIP. Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy. Prowadzący: mgr Joanna Dziewiątkowska – starszy inspektor pracy.

19 kwietnia 2023 r.
Wypadki przy pracy, udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym, podstawowe definicje, świadczenia przysługujące w razie wypadku, procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, wypadki w szczególnych okolicznościach, regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy – ustalanie przyczyn wypadków, przedstawienie najczęściej powtarzalnych błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej. Choroby zawodowe, świadczenia przysługujące w razie choroby zawodowej, postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych, procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu choroby zawodowej. Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Cudak – starszy inspektor pracy.
17 maja 2023 r.
Uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnej do wykonywania zadań i korzystania z uprawnień Społecznego Inspektora Pracy. Udział SIP w komisji BHP, zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, metodyka kontroli zagadnień BHP, formułowanie zaleceń i uwag SIP, współdziałanie SIP z PIP, związkami zawodowymi oraz innymi organami nadzoru i kontroli w zakresie poprawy warunków pracy, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę stanu bhp. Profilaktyczna opieka zdrowotna. Okresowe i kontrolne badania lekarskie – zakres i częstotliwość. Prowadzący: mgr inż. Maciej Ujma – nadinspektor pracy.
21 czerwca 2023 r.
Zagadnienia dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych: definicja, rodzaje, kwalifikacja, wymagania prawne, dokumentacja, procedury przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych, prace wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagania przy realizacji prac: prace na wysokości, prace ziemne i rozbiórkowe, prace spawalnicze, praca w zbiornikach i inne. Prowadzący: mgr inż. Jarosław Krzywański – starszy inspektor pracy, główny specjalista.
20 września 2023 r.
Kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, a w szczególności: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe i związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet i młodocianych. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za wszelkie wykroczenia z zakresu prawa pracy oraz sposoby dochodzenia roszczeń pracowniczych. Czas pracy, a w szczególności: planowane zmiany w przepisach w zakresie czasu pracy, planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy, systemy czasu pracy, wymiar czasu pracy pracowników, okresy rozliczeniowe czasu pracy, powierzanie pracy w niedziele, święta oraz dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, praca w godzinach nadliczbowych. Prowadzący: dr Olgierd Kucharski – starszy inspektor pracy, specjalista.
18 października 2023 r.
Zagadnienia dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników, udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej, uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych. Zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych, porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane w trudnej sytuacji zakładu pracy. Prowadzący: mgr Małgorzata Czerwińska – starszy inspektor pracy.
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12 w godzinach 9.00–15.00.

FaceBook

Dziś 337

Wczoraj 357

Od sierpnia 2014 938417